Schaedel von Jericho

Schaedel von Jericho (5000 Jahre v. Chr.)
Mit Gipsmasse ueberzogener Schaedel

– via pictocon.net