Anthro-Socio

„Feed me / eat me / Anthropology“, „Help me / hurt me / Sociology“ und „Feed me / help me / eat me“

Bruce Nauman, Anthro-Socio (1991)

– via TAZ, artvideotv